Akční plán EU pro oběhové hospodářství ( „EU action plan for the Circular Economy“)

Evropská komise přijala již v roce 2015 akční plán cirkulární ekonomiky, který obsahuje opatření, která pomohou stimulovat přechod Evropy k oběhovému hospodářství, podpoří globální konkurenceschopnost i udržitelný hospodářský růst a vytvoří nová pracovní místa.

Akční plán EU pro oběhové hospodářství (EU Action Plan for the Circular Economy) stanovuje konkrétní a ambiciózní akční program s opatřeními pokrývajícími celý cyklus od výroby a spotřeby až po odpadové hospodářství, jakož i trh se sekundárními surovinami a revidovaný legislativní návrh o odpadech. V příloze k akčnímu plánu (annex to the action plan) se stanoví časový plán, ve kterém se opatření dokončí.

Navrhovaná opatření přispějí k „uzavření smyčky“ ( „closing the loop“) životních cyklů výrobku prostřednictvím větší recyklace a opětovného použití, čímž přinesou výhody pro životní prostředí i hospodářství.

Revidovaný legislativní rámec o odpadech (revised legislative framework on waste) nabyl účinnosti v červenci 2018. Stanoví jasné cíle pro snížení odpadu a zahajuje ambiciózní a důvěryhodnou dlouhodobou cestu odpadového hospodářství a recyklace.

Mezi klíčové prvky revidovaného návrhu o odpadech patří:

 • Společný cíl EU na recyklaci 65 % komunálního odpadu do roku 2035;
 • Společný cíl EU na recyklaci 70 % odpadů z obalů do roku 2030;
 • Existují i ​​recyklační cíle pro konkrétní obalové materiály:
  • Papír a lepenka: 85 %
  • Železné kovy: 80 %
  • Hliník: 60 %
  • Sklo: 75 %
  • Plast: 55 %
  • Dřevo: 30 %
 • Závazný cíl skládky na snížení skládek na maximálně 10% komunálního odpadu do roku 2035.
 • Povinnosti odděleného sběru se posílí a rozšíří na nebezpečný domácí odpad (do konce roku 2022), biologický odpad (do konce roku 2023), textil (do konce roku 2025).
 • Byly zavedeny minimální požadavky pro rozšířené systémy odpovědnosti výrobce s cílem zlepšit jejich řízení a efektivnost nákladů.
 • Cíle prevence se výrazně posilují zejména tím, že od členských států vyžaduje, aby přijaly konkrétní opatření k řešení potravinového odpadu a odpadu z moře jako příspěvek k plnění závazků EU vůči cílem udržitelného rozvoje OSN.