O projektu

„Česko je sice na špičce EU v oblasti třídění, ale problémem je malý počet recyklačních zařízení. Nevíme jak odpad připravit k finálnímu využití a máme málo rozvinutý recyklační průmysl. Potřebujeme hledat technologie, které pošlou odpad zpátky do oběhu.” (řešitelka projektu Jana Soukopová)

Tento webový portál je výstupem projektu “Analýza potenciálu Jihomoravského kraje ve vztahu k oběhovému hospodářství “ (č. TL0100305), který spravuje Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity. Projekt byl zahájen 1. 3. 2018 a bude ukončen 31. 12. 2020. Jeho aplikačním garantem je Jihomoravský kraj. Projekt tak zapadá do připravovaného strategického rámce pro rozvoj oběhového hospodářství České republiky „Cirkulární Česko 2040“, který připravuje Ministerstvo životního prostředí ČR.

Výstupem projektu bude koncepce plánu oběhového hospodářství pro Jihomoravský kraj a koncepce plánů oběhového hospodářství pro čtyři obce v kraji vybrané v součinnosti s aplikačním garantem, které budou sloužit jako příklady dobré praxe pro další obce. Dalšími výstupy budou články v odborných impaktovaných časopisech a odborná monografie věnovaná problematice oběhového hospodářství v ČR. Součástí bude i uspořádání workshopu ve spolupráci s aplikačním garantem na Masarykově univerzitě pro vybraná města a obce, jejich občany a širší veřejnost.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Programu Éta. Program Éta je zaměřen na zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.