Pro obce

Co čeká české obce v blízké budoucnosti? Více zodpovědnosti za nakládání s komunálním odpadem.

Zákaz skládkování komunálního odpadu se rychle blíží. Všichni původci odpadů včetně obcí tedy musí myslet na to, jak odpady více využívat. Skládkování je totiž v předepsané hierarchii nakládání s odpady tou poslední a ekologicky nejméně příznivou variantou, jak s odpady naložit. Ti, kdo již nyní myslí nejen na třídění, ale také na následnou recyklaci a využití odpadu, budou na změnu dobře připraveni. S tím úzce souvisí koncept oběhového hospodářství.

Oběhové hospodářství je od roku 2014 integrální součástí politiky životního prostředí EU. Současný balíček opatření, související s přípravou k opětovnému použití a recyklací komunálního odpadu, stanovuje pro obce tyto cíle:

 • 55 % v roce 2025
 • 60 % v roce 2030
 • 65 % v roce 2035

Nové povinnosti přibývají i v třídění obalů a materiálů.  Do roku 2025 by obce měly zvýšit podíl recyklace všech obalových odpadů na 65 %. Tyto cíle jsou při porovnání nižší než u balíčku z prosince 2015, nicméně i tak tvoří velkou výzvu pro obce ČR.

Členské státy musí do 1. ledna 2025 zavést tříděný sběr textilu a nebezpečného odpadu z domácností. Mimoto musí zajistit, že do 31. prosince 2023 bude biologický odpad buď tříděn odděleně, nebo recyklován u zdroje (např. formou domácího kompostování). To platí navíc k již existujícímu tříděnému sběru papíru a lepenky, skla, kovů a plastu. Recyklace jednotlivých druhů obalových materiálů v roce 2025 bude náslesledující:

Recyklace jednotlivých druhů obalových materiálů:

 • 65 % recyklace jednotlivých druhů obalových materiálů v roce 2025, z toho:
  • 50 % plasty
  • 25 % dřevo
  • 70 % železné kovy
  • 50 % hliník
  • 70 % sklo
  • 75 % papír a lepenka
 • 70 % recyklace jednotlivých druhů obalových materiálů v roce 2030, z toho:
  • 55 % plasty
  • 30 % dřevo
  • 80 % železné kovy
  • 60 % hliník
  • 75 % sklo
  • 85 % papír
 
 Jak těchto cílů mohou obce dosahnout? To je otázka a výzva i pro náš projekt. Analyzujeme jak dát zástupcům obcí do rukou funkční nástroje kontroly jak s odpadem v obci zacházet, i s ohledem na spolupráci a osvětu občanů.

Chcete vědět více o projektu a jeho výstupech?