Současný stav evropské legislativy v oblasti oběhového hospodářství

Jako součást legislativního procesu v rámci snahy o transformaci evropské ekonomiky směrem k udržitelnosti přijal dne 18. 4. 2018 Evropský parlament legislativní balíček oběhovém hospodářství, který jednotlivým zemím ukládá cíle pro recyklaci odpadu. Jde o jeden z významných kroků při budování cirkulární ekonomiky.

Legislativní balíček o oběhovém hospodářství („2018 Circular Economy Package“)

Soubor opatření k provádění akčního plánu oběhového hospodářství (Circular Economy Action Plan) adoptovaného Evropskou komisí v roce 2018 obsahuje soubor následujících norem a opatření:

 • Celoevropská strategie EU pro plasty v oběhovém hospodářství (EU Strategy for Plastics in the Circular Economy) spolu s přílohou vymezují změnu způsobu, jakým jsou plasty a produkty z plastů navrhované, vyráběné, používané a recyklovány. Do roku 2030 by všechny plastové obaly měly být recyklovatelné. K dosažení této ambiciózní vize strategie předkládá opatření na:
  • zlepšení hospodárnosti a kvality recyklace plastů;
  • snížení plastového odpadu;
  • stimulaci investic a inovací;
  • využití globální spolupráce.
 • S cílem snížit prosakování plastů do životního prostředí Evropská komise přijala i nový návrh legislativy o přístavních zařízeních (Port Reception Facilities) na řešení mořských vrtů a zveřejnila zprávu o dopadu užívání oxoblastov (oxo-degradable plastic), včetně plastových tašek, na životní prostředí.
 • Rámec pro sledování pokroku směrem k oběhovému hospodářství (Monitoring Framework on progress towards a circular economy) na EU a národní úrovni se skládá ze souboru deseti klíčových ukazatelů, které pokrývají výrobu, spotřebu, odpadové hospodářství a druhotné suroviny, jakož i investice, pracovní místa a inovace.

V roce 2018 Evropská komise přijala další ambiciózní iniciativy v kontextu akčního plánu oběhového hospodářství:

 • Návrh směrnice o snižování vlivu některých plastových výrobků na životní prostředí (Directive on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment) – implementace Strategie EU pro plasty v oběhovém hospodářství (EU Strategy for Plastics in the Circular Economy). Směrnice navrhuje různá opatření pro konkrétní výrobky vyrobené z plastů na jedno použití, přičemž zohledňuje chování spotřebitelů i jejich potřeby a současně i příležitosti pro podnikání. Pokud jsou dostupné alternativy – jak jednorázové, tak i víceúčelové – navrhuje regulace plastů na trhu. Mezi další opatření patří přiměřené značení, zvyšování informovanosti, dobrovolná činnost a vytvoření rozšířených systémů odpovědnosti výrobců (Extended Producer Responsibility schemes), které by pokrývaly náklady na odstranění odpadu. Konečné znění směrnice ze dne 18. 1. 2019 bude mít významný vliv i na systémy sběru, svozu a předúpravy odpadů.
 • Návrh nařízení, kterým se stanoví minimální požadavky na efektivní, bezpečné a nákladově efektivní využívání vody na zavlažování (Regulation setting minimum requirement to boost the efficient, safe and cost-effective reuse of water for irrigation) – výstupy z akčního plánu cirkulární ekonomiky.