Výstupy projektu

Článek v časopise WASTE FORUM 2018, číslo 4 – J.Soukopová a kol.:
Jak mohou metody výpočtu ovlivnit společný cíl EU pro recyklaci komunálního odpadu? (How can calculation methods affect a common EU target for municipal waste recycling)

Abstrakt:
Článek se zabývá strategií komunálního odpadu pro dosažení cílů recyklace Evropské unie (EU), které byly stanoveny v rozhodnutí Komise (2011/753 / EU) zaměřeném na stanovení pravidel a metod výpočtu těchto cílů. Analyzujeme 4 metody výpočtu recyklačních cílů komunálního odpadu v období 2010 – 2015 pro členské státy EU. Snažíme se zhodnotit rozdíly mezi interpretacemi definic komunálního odpadu a dopadů, které mohou mít různé metody výpočtu míry recyklace na konečné údaje o recyklaci. Diskutujeme významné nesrovnalosti v metodách sběru dat a interpretacích definice komunálního odpadu, které byla použita k podpoře rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 14. března 2017 a nového balíčku z 14 června 2018, podle něhož by výpočet recyklovaného komunálního odpadu měl vycházet z jedné harmonizované metody, která by členským státům bránila v hlášení výmětu jako recyklovaného odpadu.

Článek v časopise DETRITUS, ročník 2018, číslo 3 – M. Struk
Šetření změnou? Porovnání výdajů obcí na odpadové hospodářství podle typu vlastnictví poskytovatele.

Abstrakt:
Otázka, zda má služby odpadového hospodářství dodávat soukromý nebo veřejný subjekt se řeší už několik desítek let bez jasného výsledku ve prospěch jednoho nebo druhého. Podstatným faktorem se zdá spíš přítomnost dostatečné konkurence na trhu, a to nezávisle na vlastnickém typu poskytovatele. V této studii rozšiřujeme tuto problematiku a za použití empirických metod ukazujeme, že záleží spíš na ochotě obcí přistoupit k případné změně poskytovatele. Využíváme data o výdajích obcí na odpadové hospodářství z více než 60 obcí z ČR, která poskytly provozovatele odpadového hospodářství v období 2008-2014 a porovnáváme výdaje před i po změně poskytovatele. Výsledky ukazují, že taková změna v průměru snižuje výdaje obcí na odpadové hospodářství o několik procent a jeví se výhodnější v porovnávání s běžnou praxí v podobě opakovaného prodlužování existujících smluv s aktuálním poskytovatelem. Data také ukazují, že nezáleží na vlastnickém typu poskytovatele, náklady klesají jak v případě změny ze soukromého poskytovatele k veřejnému, tak i v případě opačném.

Příspěvek M. Struka prezentovaný na konferenci 6th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Naxos, Řecko, 13–16. června 2018 Financial Incentives and Municipal Solid Waste Expenditures (
Finanční pobídky a výdaje obcí na odpadové hospodářství )

Abstrakt:
Příspěvek zkoumá úlohu finančních pobídek v oblasti nakládání s komunálním odpadem. Cílem je poskytnout důkazy o tom, jak může zavedení finančních pobídek pro občany ovlivnit související výdaje obcí na základě údajů ze vzorku obcí z České republiky. Do studie byly zahrnuty jak pozitivní, tak negativní finanční pobídky ve formě PAYT a reverzní PAYT (daňové slevy). Výsledky srovnávají výdaje na obyvatele mezi obcemi s využitím pobídek a těch, které pobídky nevyužívají. Zahrnuje také srovnání výdajů obcí před a po zavedení pobídek a to v závislosti na specifikách obce. Jako klíčové se ukazuje účast veřejnosti a role informačních kampaní. Výsledky ukazují, že správně navržené a zavedené finanční pobídky mají obecně velký potenciál pro zlepšení nakládání s komunálním odpadem z ekonomického i environmentálního hlediska.

Příspěvek M. Struka prezentovaný na konferenci Nakládání s komunálním odpadem v roce 2024, Praha, ČR,  22. 11. 2018 Co pomáhá obcím zvyšovat třídění odpadu?

Abstrakt:
Příspěvek popisuje zjištění z předchozího výzkumu zaměřeného na identifikace způsobů a možností jak zvyšovat míru třídění komunálního odpadu