Co čeká obce – poměr tříděného a netříděného odpadu

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, vnesl do světa odpadů nové nazírání na tuto problematiku a s tím přichází i řada povinností a cílů, kterých má být v průběhu následujících let dosaženo. Příloha č. 1 zákona o odpadech definuje první 3 cíle odpadového hospodářství následovně:
  1. Zvýšit do roku 2025 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 55 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
  2. Zvýšit do roku 2030 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 60 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
  3. Zvýšit do roku 2035 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 65 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
S tímto je spojena i povinnost obcí, kdy:
Obec je povinna zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %, v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň 65 % a v kalendářním roce 2035 a následujících letech alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů, kterých je v daném kalendářním roce původcem. Do výpočtu podílu mohou být zahrnuty rovněž odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu vznikající na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob, které nejsou předávány do obecního systému. (§59 odst. 3 zákona o odpadech)
A jak je na tom Vaše obec?
Níže uvedený (poskytnutý) nástroj Vám umožní získat alespoň prvotní rámcovou informaci, která Vám poskytne důležitou představu o aktuálním stavu Vašeho systému a míře, jak je Vám legislativní cíl blízký, nebo vzdálený. Díky tomu víte jak intenzivně je třeba Vaše odpadové hospodářství začít řešit. Potřebujete pouze přehled o produkovaných odpadech (roční hlášení produkce a nakládání s odpady, nebo průběžnou evidenci za poslední kalendářní rok, popř. tyto údaje od svozové společnosti) a základní údaje o obci. Po zadání údajů a jejich „odeslání“ se Vám zobrazí příslušné procento, které můžete porovnat s platnou legislativou (viz výše). Je nutné upozornit, že legislativa bohužel obsahuje i sankce za nedodržení stanovených cílů a času k dosažení prvního limitu není mnoho. Doufáme, že tento nástroj a poskytnuté informace budou prospěšné pro Vaše rozhodování a obecní systém nakládání s odpady.
rok požadavek na třídění váš výsledek vyhodnocení
2025 60%
2030 65%
2035 70%